Phone: 213-487-0600

Bell Schedule and Calendar

Bell Schedule and Calendar
Horario de Campana y Calendario

 

Monday
Period 1 8:40 AM – 9:40 AM
Period 2 9:45 AM – 10:35 AM
Period 3 10:40 AM – 11:30 AM
Period 4 11:35 AM – 12:25 PM
Middle School Period 5 and Lunch
Lunch 12:25 PM – 1:00 PM
Period 5 1:05 PM – 1:55 PM
High School Period 5 and Lunch
Period 5 12:30 PM – 1:20 PM
Lunch 1:20 PM – 1:55 PM
Period 6 2:00 PM – 2:50 PM
Period 7 2:55 PM – 3:45 PM

 

Tuesday – Thursday
Period 1 8:40 AM – 10:25 AM
Period 3 10:30 AM – 12:00 PM
Middle School Period 5 and Lunch
Lunch 12:00 PM – 12:35 PM
Period 5 12:40 PM – 2:10 PM
High School Period 5 and Lunch
Period 5 12:05 AM – 1:35 PM
Lunch 1:35 PM – 2:10 PM
Period 7 2:15 PM – 3:45 PM

 

Wednesday – Friday
Period 2 9:40 AM – 11:20 AM
Period 4 11:25 AM – 12:55 PM
Middle School Advisory and Lunch
Lunch 12:55 PM – 1:30 PM
Advisory 1:35 PM – 2:10 PM
High School Advisory and Lunch
Advisory 1:00 PM – 1:35 PM
Lunch 1:35 PM – 2:10 PM
Period 6 2:15 PM – 3:45 PM

 

Alternate Tuesday Bell Schedule
Period 1 8:40 AM – 10:25 AM
Period 3 10:30 AM – 12:00 PM
Middle School Period 5 and Lunch
Period 5 12:05 PM – 12:30 PM
Lunch 12:30 PM – 1:00 PM
Period 5 1:05 PM – 2:10 PM
High School Period 5 and Lunch
Period 5 12:05 PM – 1:00 PM
Lunch 1:00 PM – 1:30 PM
Period 5 1:35 PM – 2:10 PM
Period 7 2:15 PM – 3:45 PM